penis
SELECT CONCAT("`",TABLE_SCHEMA,"`.`", TABLE_NAME, "` SET `", COLUMN_NAME, "` = ", "replace(`",COLUMN_NAME,"`, 'https://selene.hud.ac.uk/u2050053/portfolio', 'https://uni-portfolio.ycodetech.co.uk')") AS query FROM COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = "sjndesig_uni_portfolio";